evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Въпроси и отговори

Превалутирането е промяната на паричната единица, в която е определена сума или стойност, от левове в евро с прилагане на официалния валутен курс и на правилата за закръгляване, установени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. То се отнася до цените, депозитите, заемите, финансовите инструменти и други.

До датата на въвеждането на еврото в Република България кредитните институции организират снабдяването на „Български пощи“ ЕАД и търговците с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети. Кредитните институции (банките) организират и зареждането с евробанкноти на машините за самообслужване, включително терминални устройства АТМ.

До датата на въвеждането на еврото в Република България паричната единица на страната е левът.  

Изменения в устави, дружествени договори, учредителни актове, правила, процедури и други вътрешни актове или договори, свързани с извършване на дейност или предоставяне на услуги, е необходимо да се направят, само когато са свързани с превалутиране на стойности от левове в евро в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България.

Стойностите, посочени в левове в съществуващите договори и документи, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.

Въвеждането на еврото не засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева. Стойностите в съществуващите правни инструменти, посочени в левове, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.

Въвеждането на еврото няма за последица промяната на никой от сроковете в договор и документ или освобождаването от задължение или изпълнение, нито дава право на страна едностранно да измени или прекрати такъв документ, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

Цените ще се формират по следните правила за превалутиране и закръгляване:

  • Правило за превалутиране - числовата стойност на цената в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната запетая.
  • Правило за закръгляване - получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:
    • когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
    • когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Заплатите ще се изплащат в евро от датата на приемане на единната европейска валута в България. Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Да, цените на стоките и услугите следва да се обявяват едновременно в левове и в евро в периода на двойно обозначаване. На потребителите се предоставя ясна, точна и своевременна информация за стойностите на стоките и услугите в лева и в евро.

Цените се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също ще бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.

Когато обозначаването на цената за единица мярка на стоката е задължително съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, търговецът може да направи двойно обозначаване само на продажната цена на стоката.

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България, т.е. приблизително 17 месеца.

Съгласно индикативния график в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, от датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец левът и еврото ще бъдат законни платежни средства на територията на Република България. Това означава, че за този един месец гражданите ще могат да извършват плащания и в двете валути. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство на територията на Република България.

През първия месец от въвеждане на еврото гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центровете за услуги.

В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото (а при рекламации да връщат платената сума) на клиентите си единствено в евро. Само в случай на обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка (платената сума) в брой в левове или в левове и евро. По този начин ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение.

Ще бъде прието правило, произтичащо от европейското законодателство, според което в този един месец търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, в рамките на една трансакция с купувача.

В периода на двойно обращение е предвидено търговците да не могат да увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.

 

Въвеждането на еврото като парична единица на Република България и всички произтичащи от това процедури и дейности се извършват по най-ефективен и целесъобразен начин, като разходите за лицата не се компенсират с публични средства.

Самото превалутиране на вземания и задължения, обслужването на банкови сметки и преминаването към плащания в евро не се очаква да доведе до допълнителни разходи за фирмите-клиенти на банките.

На датата на въвеждане на еврото в Република България салдата по счетоводните сметки в левове се преизчисляват в евро в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване, описани в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

С въвеждането на еврото икономическите и публичните субекти следва да водят финансовото си отчитане в новата валута, като данните за предходния отчетен период следва да бъдат превалутирани в евро с цел осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период. В декларациите и формулярите, които гражданите и юридическите лица ще попълват след въвеждането на еврото и които се отнасят за данъчни и други задължения към държавата или вземания от държавата за периода, предхождащ годината на въвеждане на еврото, сумите ще бъдат в български левове. Самите плащания на базата на тези задължения и вземания, обаче, ще се извършват в евро, като сумите се превалутират в новата валута по официалния фиксиран обменен курс.

Стойността на всеки отделен наличен актив или пасив се преизчислява от лева в евро в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване, с изключение на позициите на възнагражденията за положен труд, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, които се превалутират по друг ред.

Курсовите разлики, възникнали в резултат от преизчисляването, се отчитат като текущи счетоводни приходи и разходи и се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Да, като всички възникнали разлики от преизчисляването на капитала се отчитат в собствения капитал.

От датата на въвеждане на еврото текущото счетоводно документиране и отчитане се извършва в евро и годишните финансови отчети се съставят в хиляди евро, като данните за предходния отчетен период се преизчисляват в хиляди евро в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване, с цел осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период.

Годишните финансови отчети се изготвят в паричната единица, която е официална парична единица  на Република България в края на отчетния период, като съпоставимите данни за предходния отчетен период следва да са в същата парична единица.

Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски, в декларациите по Закона за хазарта и в актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се подават за изтекъл данъчен / осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния / осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.

Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в / включва периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната / осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.

 

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. Преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не може да води до по-неблагоприятни условия или резултати, както за клиента, така и за банката.

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е променлив, той ще бъде преобразуван по методика, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, оригинално деноминирани в левове, автоматично се конвертират в евро.

Ако договореният лихвен процент по ценните книжа или други финансови инструменти е фиксиран, емитентът следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото.

Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията. В тази връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определено по методика на емитента на инструмента, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

Ако ценните книжа или други финансови инструменти са договорени с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран от Закона за въвеждане на еврото. Преминаването от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определено по методика на емитента, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на лихвеното плащане в левове към датата на извършване на конверсията.

Промяната в номиналната стойност на обезпеченията, заложени / ипотекирани в полза на банките и финансовите институции, следва да бъде автоматично отразена посредством регистъра на особените залози и / или имотния регистър. С цел защита на интересите на лицата, учредили обезпечението, не се допускат други промени в стойността на заложеното / ипотекираното имущество вследствие на автоматичното конвертиране от левове в евро – т.е. замяната на лев с евро не следва да се използва като основание за промяна (както в посока увеличение, така и в посока намаление) в стойността на обезпечението.

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор