evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Въпроси и отговори

Превалутирането е промяната на паричната единица, в която е определена сума или стойност, от левове в евро с прилагане на официалния валутен курс и на правилата за закръгляване, установени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. То се отнася до цените, депозитите, заемите, финансовите инструменти и други.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

През първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките). За същия период „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма офиси или клонове на кредитна институция.

След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга.

След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят тази услуга.

В БНБ няма ограничения за количеството на обменените пари.

В кредитните институции също няма да има ограничение на количеството през първите 6 месеца, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция се прави стандартната предварителна заявка от 3 работни дни.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото „Български пощи“ ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от  1 000 лв.  до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

Цените ще се формират по правилата за превалутиране и закръгляване:

 • Правило за превалутиране - числовата стойност на цената в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната запетая.
 • Правило за закръгляване - получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:
 • когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
 • когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България. Двете цени ще се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също ще бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.

От датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец левът и еврото ще са законни платежни средства на територията на Република България. (период на двойно обращение на лева и еврото). Това означава, че за този един месец гражданите ще могат да извършват плащания в двете валути.

След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство на територията на Република България.

В периода на двойно обращение търговецът връща рестото в евро, освен при липса на наличност, когато търговецът може да върне рестото в левове.

От датата на въвеждане на еврото връщането на платена сума в брой ще е само в евро. Единствено в периода на двойно обращение на лева и еврото се допуска връщане на платената сума в брой в левове, само ако търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне сумата в брой в евро.

Заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване ще се изплащат в евро от датата на приемане на единната европейска валута в България. Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Всяко пенсионноосигурително дружество трябва да актуализира информацията по партидите на своите клиенти, като спазва правилата за превалутиране и закръгляване.

В периода на двойно обозначаване пенсионноосигурителните дружества обозначават двойно - в левове и в евро, наличните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и в аналитичните сметки на лицата, получаващи плащания от фондовете за разсрочени плащания, към края на календарната година преди датата на въвеждане на еврото. Информацията се предоставя безплатно.

 • Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
 • Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите;
 • Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;
 • Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;
 • Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.

В периода на двойно обозначаване всяка банка трябва да обозначава в левове и в евро:

 • началното и крайното салдо по банкови сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;
 • информацията за стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони;
 • информацията за стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой на терминално устройство АТМ;
 • информацията за остатък по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити, отпуснати по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.
 • информацията за извършени плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити и аванси;
 • информацията за лихви по депозитни сметки.

На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки - разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от сметките си само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. Преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не може да води до по-неблагоприятни условия или резултати, както за клиента, така и за банката.

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е променлив, той ще бъде преобразуван по методика, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

 

Клиентите на застрахователните дружества трябва да бъдат информирани за промените, свързани с техните полици. В допълнение, всички застрахователи и застрахователни посредници трябва да обозначават двойно - в левове и в евро - от първия месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България:

 • общата сума, дължима от застраховащия по сключван в този период застрахователен договор, както и размера на вноските при разсрочено плащане на застрахователната премия по такъв договор;
 • съобщенията за размера на дължими в този период вноски по застрахователен договор, независимо от датата на неговото сключване, при разсрочено плащане на застрахователната премия, когато такива са договорени.

В периода на двойно обозначаване управляващите дружества и националните инвестиционни фондове от отворен тип публикуват на интернет страниците си обобщената информация с паричните стойности в левове и в евро.

През този период инвестиционните посредници обозначават двойно в левове и в евро също и баланса на паричните средства по сметка на клиента, общата стойност на финансовите инструменти на клиента, както и информация за таксите и разходите.

В същия период, при предоставяне на инвестиционни услуги по управление на портфейл на непрофесионални клиенти, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, обозначават двойно в левове и в евро и баланса на паричните средства по сметка на клиента, общата стойност на финансовите инструменти на клиента, както и информация за таксите и разходите.

В периода на двойно обозначаване инвестиционният посредник, организиращ място на търговия, обозначава в левове и в евро:

- оборота на съответното място на търговия, публикуван на интернет страницата на мястото на търговия;

- цена на отваряне, цена на затваряне, минимална и максимална цена, предишна цена на затваряне и среднопретеглена цена на всеки финансов инструмент на интернет страницата на мястото на търговия. 

Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.

Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.

Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро, като те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до пети знак след десетичната запетая, и се закръглят по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

Пощенските марки, лотарийните игри с предварително определен резултат, купоните за отстъпка, купоните за стойността на върнати стоки, ваучерите, включително и ваучерите за храна и други ценни книжа на приносител, които са били в продажба или в обращение преди датата на въвеждане на еврото и на които стойностите са изразени в левове, ще могат да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите.

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор